Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

26/07/2022 10:50

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Thời gian: 09 giờ 00 Thứ  Năm, ngày 15 tháng 09 năm 2022

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Siêu Thanh - A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TPHCM