Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 18/11/2022

30/09/2022 13:25

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Siêu Thanh

- Thời gian: 09 giờ 00 Thứ  Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Siêu Thanh - A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TPHCM