Thông báo số 1812/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của SGDCK TPHCM

06/10/2022 17:01

Thông báo số 1812/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của SGDCK TPHCM:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2022
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022
  • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022