Thay đổi Điều Lệ tháng 07/2017- Chương IV, Điều 5 do tăng vốn điều lệ về phát hành cổ phiếu chia cổ tức.

20/07/2017 11:03

Thay đổi Điều Lệ  tháng 07/2017- Chương IV, Điều 5 do tăng vốn điều lệ về phát hành cổ phiếu chia cổ tức.