BC giao dịch vượt ngưỡng 1% cổ phiếu ST8 của bà Phạm Thị Mai Duyên và ông Nguyễn Văn Đại

02/02/2023 14:16

Bà Phạm Thị Mai Duyên không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu tại ngày 31/01/2023.

  • Số lượng bán ra: 10.289.693 cổ phiếu
  • Chiếm tỷ lệ: 0%

Ông Nguyễn Văn Đại trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên tại ngày 31/01/2023.

  • Số lượng mua vào: 3.150.000 cổ phiếu
  • Chiếm tỷ lệ: 12,25%

Danh sách File