Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

30/03/2022 10:01

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.