Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của vợ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT

02/02/2023 13:58

1. Bà Phạm Thị Mai Duyên - Vợ chủ tịch HĐQT đã bán 10.289.693 cổ phiếu. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 0%

2. Ông Nguyễn Văn Đại - thành viên HĐQT đã mua 3.150.000 cổ phiếu. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 12,25%

3. Bà Hoàng Thị Thanh Hoa - Thành viên HĐQT đã mua 200.000 cổ phiếu. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 0,78%