Thông báo số 338/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Sở GDCK TP.HCM

05/03/2021 15:12

Sở Giao Dịch Chứng Khoáng TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

  •  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021.
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021.