Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ Phạm Thị Mai Duyên (đăng ký mua 3.800.000 cp)

04/05/2021 14:38

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Phạm Thị Mai Duyên - vợ Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3.800.000 cp